โครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี รุ่นที่ 2

            วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยพีแอลซี จัดอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  23 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิธิศ ขอประดิษฐ์ R&D Managerบริษัท เอ พี ไซเคิล จำกัด พร้อมด้วยทีมงานจากคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและระบบอัตโนมัติพัฒนาทักษะการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเชื่อมต่อพีแอลซีสำหรับการควบคุมระบบอัตโนมัติและได้รับกาสนับสนุนอุปกรณ์ในการอบรมจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตใต้

ข้อมูล:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


41 ครั้ง