“โครงการรับงานบริการทางวิชาการแบบมีรายได้” กรณีศึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการกระทำผิดในงานวิศวกรรมหน่วยงานส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของ ป.ป.ช.

  “โครงการรับงานบริการทางวิชาการแบบมีรายได้”

กรณีศึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการกระทำผิดในงานวิศวกรรมหน่วยงานส่วนท้องถิ่นตามแนวทางของ ป.ป.ช.

 

                   เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่างรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด โครงการรับงานบริการทางวิชาการแบบมีรายได้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์สุพรรณบุรี “กรณีศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการกระทำผิดในงานวิศวกรรมหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางของ ปปช. พร้อมทั้งทีมงานอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบุคคลภายนอกที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดย คุณนราชัย มีอุระหัวหน้าพนักงานไต่สวน ของสำนักงาน ป.ป.ช. และ อาจารย์ยอดชาย สิงห์ทองอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นวิทยากรบรรยายฯ ณ ห้อง 4204 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ข้อมูล : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / จัดทำโดย : อาจารย์ยอดชาย  สิงห์ทอง

ข้อมูลจาก : nudtha.s


90 ครั้ง