โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2565

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2565

 

            วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2565 เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่าง ๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา โดยมีหัวหน้าสาขา, อาจารย์นิเทศ และคณาจารย์แต่ละสาขา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษา ณ อาคารสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด

ข้อมูล : งานวิชาการและวิจัย / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : nudtha.s


92 ครั้ง