ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง 

             รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง พร้อมบรรยายให้ความรู้ โดยมีนายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางธัญญารัตน์ สาริกา เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัยพยากรสุพรรณบุรี นางศุปรานันท์ ทองกุลภัลภัทร์ นางสาวจุฑา ยอดศิลป เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีนางสาวจารุวรรณ จันทร์รื่นเริง และนางสาวพัชรี เอี่ยมถินเจ้าหน้าที่กองคลัง ร่วมบรรยายให้ความรู้กับบุลคลากรของมหาวิทยาลัยจัดโดย กองคลัง มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


32 ครั้ง