ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประเมินคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประเมินคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

          นางสาวชวนพิศ เปรมกมลนักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา  และหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา นำนายนำชัย ปานโต นายกองค์การนักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลจาก : nudtha.s


38 ครั้ง