ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Minitab สำหรับบุคลากร

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Minitab สำหรับบุคลากร

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงครามผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Minitab สำหรับบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะของบุคลากรในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม Minitabและเป็นการผลักดันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นักวิจัย ให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายรัฐพงษ์ ยอดสีมา จากบริษัทSOLUTIONCENTERCO.,LTD.เป็นวิทยากรบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรมแกรม Google Meetเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้น ๘ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลจาก : nudtha.s


40 ครั้ง