ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

 

ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

            อาจารย์ปฏิวัติ บุญมาประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                ภาพ : งานสภาคณาจารย์และเลขานุการกิจ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


38 ครั้ง