มทร.สุวรรณภูมิ อบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานวิชาการ

 

มทร.สุวรรณภูมิ อบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานวิชาการ

            รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) และแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ ตลอดจนแนวคิด และแนวปฏิบัติที่จำเป็นเกี่ยวกับงานวิชาการ จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.สุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

               ภาพ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


34 ครั้ง