มทร.สุวรรณภูมิ ถอดบทเรียนเส้นทางท่องเที่ยวเสน่ห์นครหลวง

 

มทร.สุวรรณภูมิ ถอดบทเรียนเส้นทางท่องเที่ยวเสน่ห์นครหลวง

            สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการเสวนาถอดบทเรียนเส้นทางการท่องเที่ยวเสน่ห์นครหลวง ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุขุม คงดิษฐ์ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                               ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กร ฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


36 ครั้ง