มทร.สุวรรณภูมิ MOU จัดตลาดนัดความดี

 

มทร.สุวรรณภูมิ MOU จัดตลาดนัดความดี

              อาจารย์ศิริศักดิ์ บัวชุมอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวชวนพิศ เปรมกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และหัวหน้างานแนะแนวการศึกษา และอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับ รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้และจัดตลาดนัดความดีเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม” ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีกำหนดการจัด “ตลาดนัดความดี” ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานในจังหวัดคุณธรรมกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ๑.กลุ่มจังหวัดคุณธรรมเดิม จำนวน ๔ แห่ง พระนครศรีอยุธยา เชียงราย อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และ ๒. กลุ่มจังหวัดคุณธรรมขยายผล จำนวน ๘ แห่ง น่าน ลำปาง แพร่ กำแพงเพชร หนองคาย กาฬสินธุ์ ระยอง พังงา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร                                                                

                                                                 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


46 ครั้ง