มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ U2T สู่ตลาดอย่างยั่งยืน

มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ U2T สู่ตลาดอย่างยั่งยืน

                 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการการส่งเสริมและผลักดันสินค้าในโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งตำบล หรือ U2T สู่ตลาดอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมผลักดันผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ U2T for BCG ให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบลได้ต่อยอด เขียนโครงการวิชาการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแห่ลงทุนภายนอก โดยภายในงานยังได้จัดตลาดนัด U2T อีกด้วย เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


42 ครั้ง