โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                  เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 2/2565 เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่าง ๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสำเร็จการศึกษา โดยมีหัวหน้าสาขา, อาจารย์นิเทศและคณาจารย์แต่ละสาขา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูล: งานวิชาการและวิจัย / จัดทำ: สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


37 ครั้ง