สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท เอส เอ็น ซี เซเรนิตี้ จำกัด จังหวัดระยอง เพื่อจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ

 

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท เอส เอ็น ซี เซเรนิตี้ จำกัด

จังหวัดระยองเพื่อจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ

                 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท เอส เอ็น ซี เซเรนิตี้ จำกัด จังหวัดระยอง ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และนำเยี่ยมชมบริษัท โดย ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ และทีมผู้บริหารของบริษัท โดยได้ร่วมวางแผนในการเตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี เพื่อจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ (Accounting Intelligence Project) ที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 นี้

 

ภาพ/ข้อมูล: ผศ.ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯรายงาน :นาตยา28/03/2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


35 ครั้ง