ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระยาบันลือ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพระยาบันลือ

               งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการฝึกอบรม การส่งเสริมตระหนักถึงทรัพยากร ในท้องถิ่นนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนและจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจในการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครัวเรือนตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไปโดยมี อาจารย์ชนาถณัฎฐ์ ผลดี และอาจารย์นิติมา สุวรรณโกมลอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพิษณุ เริงมิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลจาก : nudtha.s


41 ครั้ง