มทร.สุวรรณภูมิ จับมือภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

 

มทร.สุวรรณภูมิ จับมือภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย นายธนวัฒน์  บุญพรกรรมการผู้จัดการ บริษัทอาโซโลตล์จำกัด  นางภรวิศัลยา  ธนดุลภากรกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด และนายสิงห์  สัตย์ใจเที่ยง ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาชีพของบุคลากรระหว่างหน่วยงานและร่วมพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานอุตสาหกรรม เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ โฮเทล จังหวัดสุพรรณบุรี

                          จัดทำ : นงทฉัตร  งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


43 ครั้ง