แนะนำช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

แนะนำช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน

                      นางสาวชวนพิศ เปรมกมลนักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ นางภัทชาณินษ์  ทวีชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ในโอกาสเข้าแนะนำช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่ม สามารถรับข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานอย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้นครอบคลุมถึงพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งการสมัครงานผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” เพื่อนำไปขยายผลแก่นักศึกษา และประชาชนให้เข้าถึงบริการดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ:กองพัฒนานักศึกษา จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


38 ครั้ง