ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพทักษะการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพทักษะการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต

                 อาจารย์วันดี  ศรีสวัสดิ์รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ สำหรับอาจารย์ เพื่อพัฒนาทักษะการจักการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ ดร. จิดาภา เร่งมีศรีสุข หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงานและแนะนำโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศตรี ดร.นภัทร์  แก้วนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร Work Shop ทักษะการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สายหยุด อุไรสกุล ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.๓  มคอ.๓ รวมถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องSmart Language Lounge ชั้น ๒ อาคาร ๒๒ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ:คณะศิลปศาสตร์ /จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


45 ครั้ง