ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง

            รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง พร้อมบรรยายให้ความรู้ โดยมีนางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางธัญญารัตน์ สาริกา หัวหน้าการเงิน กองบริหารทรัยพยากรสุพรรณบุรี นางสาวพิมพ์ลดา ตรีวุธ  นางสาวสาวิตรี หาเรือทรง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี นางสาวนิภาพร  ทองรอด นางสาวศิวะพร  วัฒนกุล เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัยพยากรสุพรรณบุรี นางสาวกรรณิการ์  อัตตะสาระเจ้าหน้าที่กองคลังนางสาววรัตนา ศรีนงนุช เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี นางสาววาสนา ธิพรชัย นางสาวศิริเพ็ญ  สัมมาเกตุ เจ้าหน้าที่กองคลัง นางสาวพรรณ  บัวคำ นางสาวรัตติกาล  เส้นขาว  และนางสาวจิตนา  โพธิ์ศรี ร่วมบรรยายให้ความรู้กับบุลคลากร ของมหาวิทยาลัย จัดโดย กองคลัง มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


53 ครั้ง