ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล

            อาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใสอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยนักศึกษาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรม เรื่อง มาตรฐานการผลิตอาหารเพื่อขอหมายเลข อย. ๑๓ หลัก ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโดยมี นายพิษณุ  เริงมิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถขอรับรองมาตรฐานการผลิตอาหาร เพื่อขอหมายเลข อย. ๑๓ หลัก ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุม จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


49 ครั้ง