ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้สู่ชุมชน

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้สู่ชุมชน

            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบล โดยมี อาจารย์ศิวัฒน์ พลอินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานร่วมส่งเสริมและผลักดันสินค้าที่เกิดจากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการจำนวน ๑๕ ผลิตภัณฑ์ ร่วมออกบูทจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลักดันสินค้าการสร้างรายได้ พร้อมเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับตำบลและชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ เอ็มไพรส์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


60 ครั้ง