ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

            นายภูริทัต อยู่สบายผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมกองกลาง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน วางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน (KM) เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้นำความรู้มาแลกเปลี่ยนร่วมกัน และสามารถนำไปปรับใช้ในงานที่รับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๑๘ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : ณัฎฐา , หัตถ์เทพ  / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


43 ครั้ง