สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการให้กับนักศึกษา

               สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ร่วมมือกับพันธมิตรหลัก จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร “Tax Junior เพื่อการเตรียมความพร้อมก้าวสู่นักบัญชีภาษีอากร” เพื่อเตรียมความด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านภาษีอากรให้กับนักศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ยุวดี ฤทธิ์รงค์ กรรมการสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย อาจารย์สุรเดช เล็กแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ร้อยโท ดร.วรวุฒิ ตั้งประดิษฐ อุปนายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย คนที่ 1 และอาจารย์ศิริพงษ์ แววงาม นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 

ภาพ : นาตยา ข้อมูล: วันวิสารายงาน :นาตยา1/04/2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


39 ครั้ง