เข้าพบรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

เข้าพบรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ โพธิ์ประจักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี นำทีมคณาจารย์ เข้าพบท่านเกล็ดนที มโนสันติ์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อร่วมกำหนดหัวข้อบรรยายและแนวทางการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐ (State Audit Innovation Course) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

ภาพ : ผศ.ดร.ดารารัตน์ ข้อมูล: ผศ.ดร.ดารารัตน์ รายงาน :นาตยา4/04/2566 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


40 ครั้ง