บท. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) แผนที่ 5 ด้านบริหารจัดการ

บท. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)แผนที่ 5 ด้านบริหารจัดการ

 

งานบริหารและพัฒนาระบบ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคสุวรรณภูมิ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนรู้ แผนที่ 5 ด้านบริหารจัดการ องค์ความรู้ที่จำเป็นเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง ได้รับความอนุเคราะห์จากผศ.บารมี โอสธีรกุล และผศ.อนุทิตา เล็กเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ ศูนย์สุพรรณบุรี และนายดนัย สันทกิจไพบูลย์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี ผู้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้าง Data Visualization ด้วย Google Data Studio ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8303 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

ข้อมูลจาก : nudtha.s


57 ครั้ง