ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำนักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมนำนักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา

          อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัยหัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ พร้อมด้วยอาจารย์เอกรินทร์ พรรณภักตร์ อาจารย์ภณิดา หยั่งถึง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวชวนพิศ เปรมกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Smart Coach การพัฒนาการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของนักกีฬาสู่ความสามารถสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสัมมนาและหอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครปฐม

ภาพ กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


62 ครั้ง