มทร.สุวรรณภูมิ อบรมผู้ประเมินอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่

มทร.สุวรรณภูมิ อบรมผู้ประเมินอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา “ผู้ประเมินอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่”โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล ธิตินานันทกูล หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ และ ดร.ทศพล ปรีชาศิลป์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


74 ครั้ง