แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

แผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559

  1. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  2. รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายได้และเงินรายจ่าย)
  3. รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายได้และเงินรายจ่าย)
  4. รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ศุนย์สุพรรณบุรี
  5. รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ศูนย์สุพรรณบุรี
  6. รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ศูนย์สุพรรณบุรี
  7. รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ศูนย์สุพรรณบุรี


135 ครั้ง