กำหนดการเปิดระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (HRD) รอบ 2/2565

กำหนดการเปิดระบบ HRDrmutsb  รอบ 2/2565

(1 ธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566)

          หมายเหตุ  : หัวหน้าหน่วยงานสามารถทบทวนผลการประเมินของบุคลากรในสังกัดภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 หากหน่วยงานประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยเปิดระบบเพื่อทบทวนผลการประเมินให้แจ้งไปยังกองบริหารงานบุคคล
          เมื่อทบทวนผลการประเมินเรียบร้อยแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบเป็นรายบุคคล โดยพิมพ์ “แบบแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ” หลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินใน “แบบแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการ” และให้หน่วยงานจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 1577 ครั้ง