ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการค่ายทักษะสำหรับนักศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการค่ายทักษะสำหรับนักศึกษา

                นางสิริรัตน์  โพสพสุวรรณ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ พึ่งอู่ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวเจรจิรา รุ่งจำรัส นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และนางสาวนภัสสร ยิ้มละม้าย นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าร่วมโครงการค่ายทักษะสำหรับนักศึกษาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังมีกิจกรรมการผลิตสื่อ TikTok เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดบนโลกออนไลน์ โดยนางสาวปาริชาติ พึ่งอู่ ได้รับรางวัล Top4 "คลิปวีดีโอดีเด่นเกี่ยวกับการป้องกัน รณรงค์ และแก้ไขภัยอันตรายจากยาเสพติด" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

                                                                 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo?fbid=689442356321747&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


95 ครั้ง