ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมการสร้าง Infographic Design

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมการสร้าง Infographic Design

           ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อสอดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก กิจกรรมที่ ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Infographic Design เพื่อส่งเสริมการทำข้อเสนอการรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกอย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรเชษฐ์ จันทร์งาม อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา          

 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.689339469665369

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


179 ครั้ง