ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งเสริมและสร้างทักษะคณาจารย์เพื่อการฝังตัวในสถานประกอบการ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่งเสริมและสร้างทักษะคณาจารย์เพื่อการฝังตัวในสถานประกอบการ

            รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านการบัญชี ด้านแมคคาทรอนิกส์ และด้าน Retrofit ณ บริษัทเอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด จังหวัดระยอง และบริษัทเอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๔ สัปดาห์ โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมรับฟังนโยบายการฝังตัวในสถานประกอบการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา และเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : นงทฉัตร / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=691672779432038&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


140 ครั้ง