ราชมงคลสุวรรณภูมิ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตสู่สถานประกอบการอย่างมืออาชีพ

            ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ (มทร.สุวรรณภูมิ)  เป็นประธานและให้การต้อนรับ คณะคณาจารย์จาก มทร.สุวรรณภูมิ ได้แก่ คณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางอาชีพ ด้านการบัญชี ด้านเมคคาทรอนิคส์ และด้าน Retrofit เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน และนำความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริษัทเอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=693205572612092&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


141 ครั้ง