คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเตรียมความพร้อมขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเตรียมความพร้อมขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

           วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการเตรียมความพร้อมขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564" เป็นการให้คำแนะนำและข้อมูลที่มีคุณค่าให้แก่บุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าใจแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ และในช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาการดำเนินงานการจัดทำเอกสารทางวิชาการของอาจารย์เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทำให้อาจารย์ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเอกสาร การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมอาคารสรรพวิทย์ อาคาร 21 ชั้น 3 มทร.สุวรรณภูมิ เขตเหนือ ศูนย์นนทบุรี

ข้อมูล: งานบริหารและพัฒนาระบบ / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.3397502220499593

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


108 ครั้ง