โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) “อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online”

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

“อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online” 

 

              วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) “อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัฒน์พล แก้วยม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองส่งเสริมคุณภาพ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเตรียมนำเข้าข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในมาตรฐานและเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19502 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เขตเหนือ ศูนย์นนทบุรี

ข้อมูล: งานบริหารและพัฒนาระบบ / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Faculty.of.Engineering.and.Architecture&set=a.3403156543267494

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


129 ครั้ง