ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์การนักศึกษาเสริมทักษะการฝึกปฏิบัติ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์การนักศึกษาเสริมทักษะการฝึกปฏิบัติ

             กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นายฐาปกรณ์ คารีขัน นักวิชาการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมคณะที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Google forms เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา           

ภาพองค์การนักศึกษา และธนัชพร / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/photo/?fbid=699896858609630&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


40 ครั้ง