ราชมงคลสุวรรณภูมิ เติมกึ๋นนักประชาสัมพันธ์และนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เติมกึ๋นนักประชาสัมพันธ์และนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการบ่มเพาะพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การเป็นผู้ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ (RUS the Content Creators Incubation) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และ นางสาวกรกช เจริญทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง Branding & Content Creation และฝึกปฏิบัติเรื่อง Idea Pitching เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี                                                     

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.700577955208187

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


42 ครั้ง