ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานสหกิจศึกษา

           เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ผู้บริหารทั้ง 6 คณะ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Case  studies  and  chievements in Enterpreneurship & International Co-op Program ภายใต้การนำของสมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการดำเนินงาน ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในไทยกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศแคนาดา และการพัฒนาการดำเนินงานด้านการสหกิจศึกษา การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานหรือด้านอื่น ๆ เกี่ยวข้องและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศแคนาดา ณ University of Victoria เมือง Victoria ประเทศแคนาดา

                                                                         จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=704877018111614&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


41 ครั้ง