ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมยางยืดพิชิตโรค

 

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมยางยืดพิชิตโรค

            เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมยางยืดพิชิตโรค ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลพระยาบันลือ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                      

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.704425414823441

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


43 ครั้ง