ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมพัฒนาทักษะสำหรับคุณครู

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมพัฒนาทักษะสำหรับคุณครู

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาพิเศษ หลักสูตรการจัดทำสื่อการสอนด้วยโปรแกรม CANVA ให้กับครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๕ โรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะผู้เข้าร่วมอบรมให้สามารถนำความรู้กลับไปปรับใช้ในงานได้จริง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา ชุนงาม ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และดร.ศิวพร ลินทะลึก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรม เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=698317302100919&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


133 ครั้ง