ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมวิชาการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมวิชาการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

        เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย หัวหน้าสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นางสาวชวนพิศ เปรมกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษาร่วมประชุมวิชาการคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 เรื่องการจัดการกีฬาในสถาบันการศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ (Sports Management for Educational Institutes toward becoming a Health Conscious University) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการเกี่ยวกับการกีฬาระดับอุดมศึกษาและมีทิศทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy University) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรม Health Land Resort & Spa จังหวัดชลบุรี  

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=701937631738886&set=a.546950490570935

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


59 ครั้ง