ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการสหกิจศึกษาระดับโลก ครั้งที่ 23

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการสหกิจศึกษาระดับโลก ครั้งที่ 23

             ผู้บริหารทั้ง 6 คณะ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วม Academic Activities with Canadian Universities and at 2023 WACE World Conference ภายใต้การนำของสมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน CWIE ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการดําเนินงาน ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในไทยกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศแคนาดา และการพัฒนาการดําเนินงานด้านการสหกิจศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานหรือด้านอื่น ๆ เกี่ยวข้อง และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ Simon Fraser University เมือง Vancouver ประเทศแคนนาดา

จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


100 ครั้ง