ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้สื่อสมัยใหม่สู่ผู้สูงวัยอย่างสร้างสรรค์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้สื่อสมัยใหม่สู่ผู้สูงวัยอย่างสร้างสรรค์

              เทศบาลตำบลอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการสื่อสาร Smart Phone  และข้อควรระวังในการใช้สื่อออนไลน์ โดยมี นายพุฒิฏ์พงศ์ พุ่มประทุม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลอรัญญิก เป็นวิทยากรนำกิจกรรมนันทนาการ พร้อมด้วย อาจารย์ศศิวัลย์  พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการรู้เท่าทันการใช้สื่อสมัยใหม่ของกลุ่มผู้สูงอายุ และสามารถใช้สื่อ ผ่าน Smart Phone ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.Suvarnabhumi&set=a.694356319163684

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


38 ครั้ง