ราชมงคลสุวรรณภูมิ  เตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  เตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมจัดทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคู่มือนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ และเพื่อให้นักศึกษาทราบถึงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้บริการ และสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 ภาพ ; จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


42 ครั้ง