ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคกลาง “สืบสานวิถีวัฒนธรรม สู่คุณธรรมที่สัมผัสได้” โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วยนายอนันต์  นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น สู่สังคมคุณธรรมที่คนไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดระยอง และองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องสร้อยทอง ๑ – ๔ โรงแรมโกลเด้น ซิตี๊ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


77 ครั้ง