ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือองค์กรชั้นนำเพิ่มโอกาสสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมือองค์กรชั้นนำเพิ่มโอกาสสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน

                    รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ บริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) โดยมีนายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการสร้างบ้าน พร้อมพัฒนาอาชีพเสริมสำหรับผู้เช่ากลุ่มเปราะบางที่มีรายได้ต่ำให้มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดี ร่วมเป็นพยานพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้ กรอบความร่วมมือทางวิชาการ ประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ การให้คำปรึกษาในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอาหาร และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริษัทเคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)  แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ภาพ : สื่อมวลชน / เรียบเรียงข่าว : ผศ.พาขวัญ คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ /  จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


68 ครั้ง