ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนผลักดันการศึกษาสำหรับคนพิการ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขับเคลื่อนผลักดันการศึกษาสำหรับคนพิการ

             อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร) หลักสูตรในประเทศ โดยมีรองศาสตรจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการหรือผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษในระดับอุดมศึกษา ด้วยการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้คนพิการในสังคมได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรม Bangkok Midtown Hotel กรุงเทพมหานคร

ภาพ : FB สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา /จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


66 ครั้ง