ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านรับน้องใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา 2566

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านรับน้องใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา 2566

             เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีเป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแนวคิดการปฎิบัติตนของนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ พร้อมด้วย อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แนะนำคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณวีระพงศ์ ทวีศักดิ์ วิทยากรและนักสร้างแรงบันดาลใจ บรรยายเรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จทางการศึกษาและคุณพนิตา ยอดตา คุณสุภาวี โคมน้อย วิทยากรจากบริษัทแอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด แนะนำการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx New UI) ทั้งนี้ อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น และทีมงาน  RUS -Teamwork ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=704057188193597&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


51 ครั้ง