ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม

           เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย นางสาวชวนพิศ แปรมกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษาและคณะ ร่วมพัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม โดยมีดร.สมพงษ์ พิพัฒน์เอกสกุล และอาจารย์ศิริศักดิ์ บัวชุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม ตามบริบทศักยภาพและต้นทุนของชุมชน ณ พื้นที่ชุมชนคุณธรรมบ้านไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


68 ครั้ง