ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายความร่วมมือไทยจีน

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายความร่วมมือไทยจีน


เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) และคณะผู้บริหารได้เข้าพบ Mr.Ding Guoyan อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเซี่ยะเหมิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีสถาบันการก่อสร้างเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยะเหมิน โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อ มทร.สุวรรณภูมิ หลังจากนั้นคณะผู้บริหารได้เข้าพบ Mrs. He Xiuzhen รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแนวร่วมงานของคณะกรรมการพรรคเทศบาลเซี่ยะเหมิน และผู้อำนวยการสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของเทศบาลเมืองเซี่ยะเหมิน เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาร่วมไทยและจีน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรื่องแนวโน้มการศึกษาต่อของนักศึกษาจีนในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมทั้งสองเป็นการสร้างเครือข่ายการศึกษานานาชาติกับสถาบันการศึกษาในมณฑลต่าง ๆ รวมถึงเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เมืองเซี่ยะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=712336864032296&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


82 ครั้ง