คณะบริหารธุรกิจฯ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และขึ้นทะเบียน TQR

คณะบริหารธุรกิจฯ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและขึ้นทะเบียน TQR

        เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ งานบริหารและพัฒนาระบบ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา โสมโสดา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

 

ภาพ : พิพัฒน์  ข้อมูล : นาตยา  รายงาน : นาตยา 04/07/2566

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bait.rmutsb.ac.th/content/596

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


61 ครั้ง